ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 ప్రధాన పరీక్ష – ఫలితాలు

ఏపీపీఎస్సీ, గ్రూప్ II 2019 ప్రధాన పరీక్ష ఫలితాలను 04/02/2020 న విడుదల చేసింది.

Results