ఫలితాలు, తుది కీ, కటాఫ్ మార్కులు – ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఫలితాలను 25-07-2019 న విడుదల చేసింది.  ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ 05-05-2019 న జరిగింది. ప్రధాన పరీక్షలు ఆగస్ట్ 29.08.2019, 30.08.2019 FN & AN న జరగనున్నవి.

Results of Group-II Services
Keys

Mains Exam Schedule

  • 29.08.2019 FN (GS&MA)
  • 30.08.2019 FN (Paper-II)
  • 30.08.2019 AN(Paper-III)